Afyonkarahisar Valiliği
Afyonkarahisar Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Afyonkarahisar Valiliği
Afyonkarahisar Valiliği
Katı Yakıt Belge İşlemleri (Kömür)
 
Katı Yakıt Belgelendirme İşlemleri
 
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi:İlimizde faaliyet gösteren Katı Yakıt Satıcılarının (Satıcı) almaları zorunlu olan belgedir.
 
Mevcutta belgesi olan Satıcıların; mevcut belgelerini kaybetmeleri, işletmelerini devretmeleri ya da isim/adres/imza yetkilisinin değişmesi veya vefat gibi durumlarda belgenin yenilenmesi zorunludur.
Aynı zamanda eski mevzuatta “Kömür Satış İzin Belgesi – (Bayi)” olarak verilmiş olan belgelerin de “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” olarak yeniletilmesi gerekmektedir.
 
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almak/yeniletmek için gereken evraklar:
1-      Dilekçe
2-      Katı Yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (fotokopisi firma kaşeli onaylı)
3-      Oda Sicil Kaydı (fotokopisi firma kaşeli onaylı)
4-      İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi (noter onaylı)
5-      Taahhütname (firma kaşeli imzalı)
6-      (Yenileme durumunda) Eski belge
Vekaletname ile işlem yapılması: Firmanın imza sirkülerine ilave olarak, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Taahhütname vermeye” şeklinde kendisine yetki verilmiş Vekilin, vekil olduğuna dair Vekaletnamenin aslının ibrazı (fotokopisi alınacak) ve vekilin imza beyannamesi (noter onaylı) gerekmektedir.
 
Bakanlığımızın Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14) gereği, Katı Yakıt Satıcılarının yılda iki kez (ekim-mart kış dönemi, nisan-eylül yaz dönemi olmak üzere) nisan ve ekim ayları içerisinde olmak üzere EK-VI Tablosunu doldurup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze sunmaları mevzuat gereği zorunludur.
 
Taahhütname örneği sayfanın sonunda verilmiştir.
EK-VI Tablo örneği sayfanın sonunda verilmiştir.
 
İşlemleriniz bitince tarafınıza verilecek olan belgeler:
1-      İl Müdürlüğümüz Üst Yazısı
2-      Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
3-      Yükümlülüklerinizi hatırlatan uyarı yazısı
4-      EK-VI Tablosu örneği

 
Satış İzin Belgesi: İlimizde faaliyet gösteren Satıcılara katı yakıt satmak isteyen ithalatçı/üreticilerin almaları zorunlu olan belgedir.
 
Dikkat: Satış İzin Belgesi’nin geçerlilik süresi 1(bir) yıldır. İthalatçı/Üreticiler, Satış İzin Belgesi’nin kendilerince aslı gibidir onayı yapılacak olan bir kopyasını Dağıtıcılara, Satıcılara vermek ve sevk araçlarında bulundurmak zorundadırlar.
 
Satış İzin Belgesi almak/miktar artırmak için gereken evraklar:
Üreticilerin (Yerli Katı Yakıt) ilk alımlarında:
1-      Dilekçe
2-      Katı Yakıtın üretildiği İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış “Uygunluk İzin Belgesi” ve eki “Analiz Raporu” (fotokopisi firma kaşeli onaylı)
3-      Üretmiş olduğu katı yakıtı satacağı Satıcılar ile Dağıtıcılarının gösterildiği “Bayi Listesi” (firma kaşeli onaylı, ayrı sahifelerde gösterilecek)
4-      Taahhütname (firma kaşeli imzalı)
Üreticilerin (Yerli Katı Yakıt) miktar artırımlarında:
1-      Dilekçe
2-      İl Müdürlüğümüzden ilk defada alınmış olan Satış İzin Belgesi (fotokopisi firma kaşeli onaylı)
3-      Katı Yakıtın üretildiği İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, artırılacak miktarla ilgili alınmış “Uygunluk İzin Belgesi” ve eki “Analiz Raporu” (fotokopisi firma kaşeli onaylı)
4-      Üretmiş olduğu katı yakıtı satacağı Satıcılar ile Dağıtıcılarının gösterildiği “Bayi Listesi” (firma kaşeli onaylı, ayrı sahifelerde gösterilecek)
5-      Taahhütname (firma kaşeli imzalı)
İthalatçıların (İthal Katı Yakıt) Satış İzin Belgesi almaları:
1-      Dilekçe
2-      Katı Yakıtın yurda giriş yaptığı İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış “Uygunluk Yazısı” ve eki “Analiz Raporu” (fotokopisi firma kaşeli onaylı)
3-      İthal etmiş olduğu katı yakıtı satacağı Satıcılar ile Dağıtıcılarının gösterildiği “Bayi Listesi” (firma kaşeli onaylı, ayrı sahifelerde gösterilecek)
4-      Taahhütname (firma kaşeli imzalı)
Not: İthalatçılar, birden çok Kontrol Belgesi ve/veya birden çok Uygunluk Yazısına haiz katı yakıtlar için tek dilekçe ile başvurabilirler. Bu durumda, hususun dilekçede ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 
Bakanlığımızın Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14) gereği, Katı Yakıt İthalatçı/Üreticilerinin yılda dört kez (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül, ekim-aralık dönemleri olmak üzere) her dönemin bitişinden itibaren 1(bir) ay içerisinde EK-VII Tablosunu doldurup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze sunmaları mevzuat gereği zorunludur.
 
Taahhütname örneği sayfanın sonunda verilmiştir.
EK-VII Tablo örneği sayfanın sonunda verilmiştir..
 
İşlemleriniz bitince tarafınıza verilecek olan belgeler:
1-      Satış İzin Belgesi
2-      Satış yapabileceğiniz bayileri gösteren EK-I Belgesi
3-      EK-VII Tablosu örneği

 
Dağıtıcı Kayıt Belgesi:İthalatçı/Üreticiden almış oldukları katı yakıtı, İlimizde faaliyet gösteren Katı Yakıt Satıcılarına (Satıcı) toptan şekilde satmak isteyen firmaların almaları zorunlu olan belgedir.
 
Dikkat: Dağıtıcıların, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almadan tüketiciye satış yapmaları veya dağıtıcısı olmadıkları katı yakıtın dağıtımını yapmaları mevzuat gereği yasaktır.
 
Dağıtıcı Kayıt Belgesi almak için gereken evraklar:
1-      Dilekçe
2-      İthalatçı/Üretici ile arasında yapılmış olan ve tarafların yükümlülüklerini açıkça tanımlayan sözleşme
3-      Oda Sicil Kaydı (fotokopisi firma kaşeli onaylı, katı yakıt toptancılığı yapabileceğine dair bilgi, evrak üzerinde bulunmalıdır)
4-      İmza Sirküleri (noter onaylı)
5-      Taahhütname (firma kaşeli imzalı)
 
Bakanlığımızın Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14) gereği, Dağıtıcıların yılda dört kez (ekim-mart kış dönemi, nisan-eylül yaz dönemi olmak üzere) nisan ve ekim ayları içerisinde olmak üzere EK-VIII Tablosunu doldurup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze sunmaları mevzuat gereği zorunludur.
 
Taahhütname örneği sayfanın sonunda verilmiştir.
EK-VIII Tablo örneği sayfanın sonunda verilmiştir.
 
İşlemleriniz bitince tarafınıza verilecek olan belgeler:
1-      İl Müdürlüğümüz Üst Yazısı
2-      Dağıtıcı Kayıt Belgesi
3-      Yükümlülüklerinizi hatırlatan uyarı yazısı
4-      EK-VIII Tablosu örneği
 
 
   
 
 
 
 
 
AFYONKARAHİSAR İLİNDE ISINMA VE/VEYA SANAYİ MAKSATLI KATI YAKIT ÜRETİMİ / İTHALATI / DAĞITIMI / SATIŞI VE/VEYA KULLANILMASI ‘NA YÖNELİK TAAHHÜTNAME ’DİR.
 
Afyonkarahisar İlinde yerli ve/veya ithal □katı yakıt satıcısı / □dağıtıcısı / □üreticisi/ithalatçısı olarak;
 
1.       Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Isınmadan Kayaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi ve Afyonkarahisar Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş kalite standartlarını sağlayarak; belgelendirme, sevkiyat, satış ve satış sonrası kontroller veya oluşabilecek yaptırımlar esnasında yukarıda belirtilen Yönetmelik, Genelge ve bunlara dayanılarak hazırlanan MÇK Kararlarına uyacağımı,
2.       Afyonkarahisar İlinde satacağım katı yakıtı mevzuata ve MÇK Kararlarına uygun olarak satışa sunacağımı, açıkta veya dökme şekilde katı yakıt satmayacağımı, tarafıma böyle bir katı yakıt gönderilmesi durumunda kabul etmeyeceğimi,
3.       Bakanlıkça tespit edilen ve katı yakıt Satış İzin Belgesi başvurusu dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin hepsini usülüne uygun olarak tamamlayacağımı, evraklarımla ilgili eksiklik tespit edilmesi durumunda başvurumun geri çevrilebileceğini,
4.       Afyonkarahisar İline katı yakıt sevk etmeden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan “Satış İzin Belgesini” teslim alacağımı, belgemi teslim almadan katı yakıt sevkiyatı/satışı yapmayacağımı,
5.       Afyonkarahisar İline sevk edilecek her parti katı yakıt için bayi listemdeki satıcılara (ve/veya ihale yoluyla satış yapmam durumunda tüketiciye) iletilmek üzere, katı yakıta ait kantar fişi, sevk irsaliyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan Satış İzin Belgesi’nin bir örneğini (“aslı gibidir” onayımla) nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki katı yakıtlara yetkili mercilerce yasal işlem uygulanabileceğini,
6.       Katı yakıt sattığım her bayi ve/veya tüketiciye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanmış Satış İzin Belge’sinin bir örneğini vererek satış yapacağımı,
7.       Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2006/19 Yetki Devri Genelge’si kapsamında yetki devri yapılan kurumlarca görevlendirilmiş personelin, tesisimde üretimi, sevkiyatı, satışlarımı ve mevcut stoklarımı denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,
8.       Üretim yerinden, sevk aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak yakıt ve şahit numunelerin analizlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verilmiş ve akredite edilmiş uygun görülen laboratuarlarda yaptırılacağını, laboratuara gönderim ve analiz ücretlerini tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde karşılayacağımı, aksi takdirde hakkımda yasal işlem yapılabileceğini,
9.       Uygunluk İzin Belgesi ve/veya Satış İzin Belgesini almamdan sonra yapılacak denetimlerde depodan, sevk aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 15. Maddesi ile 2010/14 Genelgesi gereği yakıtın satışını durduracağımı, şahit numunenin analizini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığıyla yaptıracağımı, şahit numunenin olumlu çıkması halinde yakıtın satışına izin verileceğini, şahit numunenin olumsuz çıkması halinde kesin olumsuzluğun söz konusu olduğu katı yakıtı tüm masrafları üstlenerek geri alacağımı, aynı yıl içinde ikinci bir kesin olumsuzluk tespiti durumunda tarafıma verilen Satış İzin Belgesi’nin iptal edileceğini, bu durumda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belgem yenilenmeden hiçbir şekilde faaliyet göstermeyeceğimi,
10.    Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü mevzuatı ve MÇK Kararlarında belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtlara, her aşamada yasal işlem uygulanabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen katı yakıt olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı,
11.    Afyonkarahisar İline sevk edeceğim katı yakıt torbalarının ilgili Yönetmeliğe uygun olacağını, beyan ettiğim katı yakıt torbamın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
12.    Satışa sunduğum toplam katı yakıt (katı yakıt, briket kömürü, biokütle vb.) miktarına ilişkin bilgileri, 2010/14 Genelgesi’nde gösterilen (satıcılar için EKVI, / ithalatçı/üreticiler için EKVII, / dağıtıcılar için EKVIII) ilgili tabloya işlemek suretiyle, her tablo için belirlenmiş dönemler (ithalatçı/üretici/dağıtıcılar için ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül, ekim-aralık olmak üzere 3 ayda bir; satıcılar için ekim-mart, nisan-eylül olmak üzere 6 ayda bir) sonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağımı,
13.    Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağım evraklarımın hepsinin doğru ve geçerli bilgiler içereceğini, fotokopi evrakların tarafımca imzalanmış ve kaşelenmiş olacağını, Noter evraklarının ıslak imza ve mühürlü olmadan kabul edilmeyeceğini, aksi takdirde başvurularımın reddedilebileceğini,
14.    Şirketimizin mülkiyet/unvan/adres/imza yetkilisi değişikliği durumunda ivedilikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yeni durumla ilgili evrakları göndereceğimi ve konudan bilgi vereceğimi, şirketimizin eski durumuyla ilgili başlamış herhangi bir idari süreç var ise şirketimizin yeni durumuyla da bu idari sürecin tüm sonuçlarını kabulleneceğimizi,
15.    İş bu taahhütname hükümlerini ihlal etmem durumunda, 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Genelge’nin ilgili hükümlerinin uygulanacağını,
16.    Bu taahhütnamem kapsamındaki faaliyetlerimde, ilgili mevzuatın değişmesi durumunda değişikliklere verilen sürede uyacağımı ve belgelerimi de uyumlu hale getireceğimi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce talep edilmesi durumunda yeni taahhütname vereceğimi, aksi durumda değişen mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanabileceğini bildiğimi,
 
KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM / EDERİZ.
 
Kişi / Şirket Kaşesi:
Adı-Soyadı:
 
Tarih:
 
İmza:


EK-VI (*)
                                                                                                                                                                                                            Satıcılar İçin
 
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne
 
 Valiliğinizce, firmamız adına düzenlenmiş olan ……tarih ve ..………………..numaralı  “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” çerçevesinde 6 aylık (nisan-eylül yaz ve ekim-mart kış) döneminde ısınma maksatlı olarak satışa sunulan yakıtlara ait bilgiler, aylık bazda aşağıda yer almaktadır.
 
       AYLAR
 
İthalatçı/Üretici Firma Adı
(Dağıtıcıdan alınmış ise, bu firmalara ilaveten dağıtıcı adı parantez içerisinde belirtilir.)
 
Uygunluk Belgesi
Tarih ve Numarası
Uygunluk İzin Belgesi Tarih ve Numarası
Teslim Alınan Yakıt Miktarı
(ton)
İl sınırları içerisinde Satılan Yakıt Miktarı (ton)
İl sınırları Dışına İhale ile Satılan Yakıt Miktarı (ton)
Satılmayan (Stok)
Yakıt Miktarı (ton)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                Satıcı Firma adı
                                                                                                                                                                                                   Firma yetkilisi
                                                                                                                                                                                                           İmza
 
 
Farklı illere ihale ile satılan yakıt miktarı ayrıca satıcı tarafından ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne “…………….. döneminde ilinize Tablo ……….’da belirtilen özellikleri sağlayan ……………….. ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.” yazısı ile bilgi verilecektir.
 
 
 
 
EK-VII (*)
                                                                                                      İthalatçı/Üretici İçin
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
                                                                                                                        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
 
            Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olan ………tarih ve …………..numaralı İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemlerden……………..……………….. dönemine ait ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo ……….’da belirtilen özellikleri sağlayan ……………….. ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.
Katı Yakıt Satıcısı /Dağıtıcı Adı
Katı Yakıt Satıcısı/Dağıtıcı Kayıt Belgesi
Dönem içerisinde
Teslim Edilen Yakıt Miktarı
(ton)
Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı
(ton)
Tarih
Numarası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma adı
Firma yetkilisi
İmza
 
 
(*) Bu Belge, yakıt dağıtımı/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilecektir.
 
 
EK-VIII (*)
                                                                                               Dağıtıcı İçin
 AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
                                                                                                                          Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
 
      Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olan ………tarih ve …………..numaralı Dağıtıcı Kayıt Belgesi çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart/nisan-haziran/temmuz-eylül/ekim-aralık) dönemde …………………..……..……. Firmasının ……… tarih ve ………….. numaralı İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi çerçevesinde ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.     
            Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo ….’da belirtilen özellikleri sağlayan ….. ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.
 
Katı Yakıt Satıcısı
Katı Yakıt Satıcısı
Dönem içerisinde
Teslim Edilen Yakıt Miktarı
(ton)
Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı
( ton)
Tarih
Numarası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 Firma adı
Firma yetkilisi
     İmza
 
 
 
 
(*) Bu Belge, yakıt dağıtımı/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine gönderilecektir.